Privacybeleid

Deze website wordt beheerd door Aplus Group bv met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Pierstraat 146, met ondernemingsnummer 0758.533.565. (hierna de “Verwerkingsverantwoordelijke”, “We”, “Wij” of “Aplus Group” genoemd).

Voor alle vragen, opmerkingen of eventuele klachten kan u terecht op het e-mailadres [email protected].

1. Over dit privacybeleid

Wij vinden de bescherming van uw privacy en uw persoonlijke gegevens belangrijk. Daarom wil Aplus Group u via dit privacybeleid zo transparant mogelijk uitleggen welke gegevens we van u verzamelen, waarom, en wat we met deze gegevens doen. Neem dit beleid even grondig door en maak ons gerust uw vragen of opmerkingen door.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Aplus Group:

Dit privacybeleid valt onder de verantwoordelijkheid van Aplus Group bv met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Pierstraat 146. Voor al uw vragen, opmerkingen of eventuele klachten kan u terecht op het bovenvermelde e-mailadres.

Het is mogelijk dat wij ons beleid op bepaalde momenten zullen aanpassen. De aangepaste voorwaarden zullen zo duidelijk mogelijk gecommuniceerd worden en gelden vanaf het moment dat ze bekend gemaakt worden. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo goed mogelijk persoonlijk informeren en indien nodig opnieuw uw toestemming vragen.

2. Het verzamelen van persoonlijke gegevens

2.1 Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens om onze gebruikers nog betere diensten te kunnen aanbieden.
Aan de hand van een aantal persoonlijke gegevens leren we onze gebruikers beter kennen en kunnen we ervoor zorgen dat we onze diensten zo goed mogelijk op uw behoeften afstemmen. Daarnaast kunnen we via die persoonlijke gegevens makkelijk met u in contact komen.

2.2 Op welke manier verzamelt Aplus Group uw gegevens?

Wanneer u deelneemt aan een speciale actie of promotie, zal u bepaalde persoonlijke gegevens moeten opgeven. Ook wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of wanneer u extra informatie downloadt, worden uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens worden bewaard in ons systeem.

2.3 Om welke gegevens gaat het?

We verzamelen enkel gegevens die ons informatie verschaffen over welke van onze diensten u gebruikt, en hoe. Dat zijn bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, uw mailadres en uw adres. Ook uw IP-adres slaan we op om uw identiteit te kunnen verifiëren en uw voorkeuren te kunnen onthouden. Daarnaast slaan we logbestandsgegevens (zoals geopende pagina’s, muiskliks, datum en tijd van uw bezoek, browser,…) en apparaat gegevens (zoals IP-adres, merk, type, besturingssysteem,…) op.

Ook verzamelen wij alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft meegedeeld, bijvoorbeeld in het kader van enquêtes en/of een inschrijving op de Website, of door zich te identificeren om toegang te verkrijgen tot een beperkt deel van de Website.

Op die manier kunnen we onze diensten aanpassen in functie van uw noden en interesses. U krijgt dus content te zien die specifiek voor u relevant is en wij krijgen meer inzage in hoe onze diensten gebruikt worden. We maken daarbij gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Meer informatie daarover kan u terugvinden in ons cookiebeleid. (link)

Concreet slaan we volgende gegevens op:

Voor- en achternaam

Om u in onze verdere communicatie persoonlijk te kunnen aanspreken, gebruiken we graag uw persoonlijke gegevens. Deze zijn vanzelfsprekend ook nodig om uw aankoop te kunnen registreren.

Adres

Dit adres wordt enkel gebruikt, indien u een notitieschrift wenst te ontvangen. Dit notitieschrift sturen wij naar uw (t)huisadres toe. Dit adres kan afwijken van het facturatieadres, zie verder.

Facturatieadres

Dit adres wordt enkel gebruikt, indien u een factuur wenst te ontvangen voor uw aankoop. De factuur wordt enkel via email doorgestuurd.

IP-adres

We kijken online indien mogelijk naar uw IP-adres, zodat wij uw voorkeuren kunnen onthouden en u zo een passend advies kunnen geven.

E-mailadres

U krijgt een e-mail over uw registratie en de aankoop die u hebt gedaan. Nieuwsbrieven ontvangt u ook per e-mail. Ontvangt u toch liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven via de uitschrijflink in de nieuwsbrief.

3. Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

 • Om u op een kwalitatieve manier onze diensten te kunnen aanleveren
 • Om u gepersonaliseerde content en advertenties te kunnen tonen
 • Om u te kunnen herkennen als geregistreerde gebruiker
 • Om onze diensten te kunnen analyseren en verbeteren
 • Om u op de hoogte te kunnen houden van ons aanbod
 • Het realiseren van statistieken
 • Het verbeteren van de kwaliteit van de Website en de producten en/of diensten
 • Informatie doorsturen met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten
 • Commerciële prospectie
 • Toelaten dat de interesses van de gebruiker beter worden geïdentificeerd
 • Overdracht van gegevens aan een zakenpartner

4. Duurtijd van de bewaring

Wij bewaren in het algemeen de persoonsgegevens enkel in de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden maximum 10 jaar bewaard na beëindiging van de contractuele relatie. Bij afloop van de termijn van bewaring zal Aplus Group alles in het werk stellen om zich ervan te verzekeren dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en onbereikbaar werden gemaakt.

5. Worden uw persoonlijke gegevens aan derde partijen doorgegeven?

Wij zullen uw gegevens niet zomaar aan derde partijen doorgeven of doorverkopen, maar in bepaalde gevallen krijgen derden wel toegang tot uw gegevens, zoals leveranciers van IT en infrastructuur.

6. Recht op verbetering

De gebruiker kan op kosteloze wijze de verbetering vragen van zijn persoonsgegevens indien deze fouten zouden bevatten, onvolledig of irrelevant zouden zijn, alsook vragen dat zijn gegevens zouden worden aangevuld indien deze onvolledig blijken te zijn.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt de aanvraag behandeld binnen de maand na het indienen ervan. Het recht om zich tegen de verwerking te verzetten

De gebruiker kan op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens:

 • wanneerdeverwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke, mits het belang of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet boven dat belang prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

De Verwerkingsverantwoordelijke kan weigeren om het verzet van de gebruiker uit te voeren, indien deze het bestaan van dwingende en legitieme motieven vaststelt die de verwerking rechtvaardigen, die prevaleren op de belangen of de rechten en de vrijheden van de gebruiker, of wanneer deze aangewend worden voor een betwisting in rechte, het voeren van een verdediging in rechte of voor de uitoefening van rechten. Ingeval van betwisting kan de gebruiker hiertegen in beroep gaan overeenkomstig hetgeen bepaald werd in het punt “bezwaar en klachten” van de Privacy Policy.

De gebruiker kan zich op ieder moment, zonder enige rechtvaardiging en op kosteloze wijze, verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, indien deze gegevens verzameld werden om aan commerciële prospectie te doen (hierin begrepen profilering).

Indien de persoonsgegevens worden aangewend in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek of met statistische doeleinden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om zich tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens te verzetten, dit om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk zou zijn voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand te antwoorden op de vraag van de gebruiker en dient deze zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te verlenen.

7. Het recht op beperking van de verwerking

De gebruiker kan de beperking verkrijgen van de verwerking van zijn persoonsgegevens, in volgende gevallen:

 • wanneer de gebruiker de juistheid van een gegeven betwist en enkel voor de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om dit na te kijken;
 • wanneer het gebruik ongeoorloofd is of wanneer de gebruiker de beperking van de werking verkiest boven de uitwissing van de gegevens;
 • wanneer de gebruiker deze beperking nodig heeft voor een betwisting, uitoefening of verdediging in rechte, hoewel dit niet meer noodzakelijk is voor de voortzetting van de doeleinden van de verwerking;
 • gedurende de periode die noodzakelijk is om de gegrondheid van een aanvraag tot verzet te onderzoeken, met andere woorden, de periode die de Verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om een afweging te maken tussen de legitieme belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke en deze van de gebruiker.

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker ervan in kennis stellen van zodra de beperking van de werking wordt opgeheven.

8. Het recht op uitwissing (recht om vergeten te worden)

De gebruiker kan de uitwissing verkrijgen van zijn persoonsgegevens, indien één van de hierna bepaalde motieven van toepassing is:

 • de gegevens zijn niet meer noodzakelijk met betrekking tot de doeleinden van de verwerking;
 • de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen juridische grondslag voor verdere verwerking;
 • de gebruiker verzet zich tegen de verwerking en er is geen dwingend legitiem motief voor verdere verwerking en/of de gebruiker oefent zijn bijzonder recht op verzet uit met betrekking tot direct marketingdoeleinden (hierin begrepen de profilering);
 • de persoonsgegevens hebben het voorwerp uitgemaakt van een ongeoorloofd gebruik;
 • de persoonsgegevens dienen te worden uitgewist teneinde een wettelijke verplichting na te leven (van het recht van de Europese Unie of het recht van een Lidstaat) waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is;
 • depersoonsgegevens werden verzameld in het kader van een aanbod tot levering van diensten die zich tot kinderen richt.

De uitwissing van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:

 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en het recht op informatie;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke bepaling te kunnen naleven die verwerking vereist zoals voorzien door het recht van de Europese Unie of door het recht van één van de Lidstaten waaraan de Verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of wanneer de verwerking nodig is voor de vervulling van een taak van algemeen belang dan wel voor een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische motieven, en op voorwaarde dat het recht op uitwissing de realisatie van de doeleinden van de verwerking onmogelijk kan maken of ernstig in het gedrag kan brengen;
 • van zodra de verwerking noodzakelijk is voor de betwisting, uitoefening of verdediging in rechte.

Behoudens andersluidend beding in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is de Verwerkingsverantwoordelijke ertoe gehouden om binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen de maand, te antwoorden op de vraag tot uitwissing van de gebruiker en dient hij zijn antwoord te motiveren indien hij voornemens is geen gunstig gevolg aan de vraag van de gebruiker te geven.

Het recht op « gegevensoverdraagbaarheid »

De gebruiker kan op ieder ogenblik vragen om op kosteloze wijze zijn persoonsgegevens te bekomen in een gestructureerd en algemeen gebruikt formaat, leesbaar door machines, met oog op overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke:

indiendeverwerking van degegevensuitgevoerd wordt met behulp van geautomatiseerde processen; en

indien de verwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker of op een overeenkomst die werd gesloten tussen deze laatste en de Verwerkingsverantwoordelijke.

Onder diezelfde voorwaarden en volgende dezelfde modaliteiten heeft de gebruiker eveneens het recht om van de Verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben rechtstreeks zouden worden overgemaakt aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die noodzakelijk is voor een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Verwerkingsverantwoordelijke opgedragen werd.

9. Bestemmelingen van de gegevens en openbaarmaking aan derden

De bestemmelingen van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de Verwerkingsverantwoordelijke zelf, de personeelsleden of andere onderaannemers, de met zorg uitgekozen commerciële partners, gelegen in België of de Europese Unie, die samenwerken met de Verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de commercialisering van de producten of de levering van diensten.

In de hypothese waarin de gegevens zouden worden openbaargemaakt aan derden met direct marketingdoeleinden of om commerciële prospectiedoeleinden, zal de gebruiker hier voorafgaandelijk over geïnformeerd worden teneinde hem toe te laten om de verwerking van zijn gegevens door derden al dan niet te aanvaarden.

Gezien deze overdracht gegrond is op basis van de toestemming van de gebruiker, kan deze laatste op ieder ogenblik zijn toestemming opnieuw intrekken.

De Verwerkingsverantwoordelijke leeft alle in voege zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen na en zal er in ieder geval op toezien dat zijn partners, personeelsleden, onderaannemers en andere derden die toegang hebben tot de persoonsgegevens, deze Privacy Policy naleven.

De Verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar te maken indien een wet, een juridische procedure of een bevel van een publieke autoriteit deze openbaarmaking noodzakelijk zouden maken. Geen enkele overdracht van persoonsgegevens zal plaatsvinden buiten de Europese Unie door de Verwerkingsverantwoordelijke.

10. Veiligheid

De Verwerkingsverantwoordelijke zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico’s die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegevens.

De Verwerkingsverantwoordelijke houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van de werken en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking, alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van de gebruikers.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt, wanneer hij gegevens op de Website ontvangt of verstuurt, steeds encryptietechnologie die binnen de IT-sector erkend werd als zijnde de industriële standaard.

De Verwerkingsverantwoordelijke heeft de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen getroffen teneinde de informatie die via de Website verkregen werd te beschermen en teneinde verlies, misbruik of wijzigingen ervan te vermijden. Ingeval de persoonsgegevens die de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt geschonden zouden worden, zal deze snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen en aan de situatie te verhelpen. De Verwerkingsverantwoordelijke brengt de gebruiker hiervan op de hoogte wanneer de wet hem daartoe verplicht.

11. Bezwaren en klachten

De gebruiker kan een bezwaar indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit op het volgende adres: Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 +32 (0)2 274 48 35 [email protected] De gebruiker kan eveneens een klacht indienen bij de bevoegde rechtbanken.

12. Update van deze privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van klanten of wijzigingen in de privacywetgeving.

Laatste update: 09/03/2023