ALGEMENE (GEBRUIKS)VOORWAARDEN

De websites

(hierna “Website”) en de online-opleidingen op deze websites (hierna “Platform”) worden ter beschikking gesteld door Aplus Group BV, met maatschappelijke zetel te 2630 Aartselaar, Pierstraat 146, met ondernemingsnummer 0758.533.565 (“Aplus Group”, “ons” of “wij” of enige andere soortgelijke uitdrukking).

Deze algemene (gebruiks)voorwaarden (hierna “Voorwaarden“) zijn van toepassing op de opleidingen, verdiepingsdagen en op de toegang tot en het gebruik van de websites en het Platform, alsook op de programma’s die via het Platform en de Website kunnen worden aangekocht (hierna “Programma’s“).

Deze Programma’s hebben betrekking op coaching op het vlak van coaching, bemiddeling, coachende vaardigheden, intervisies, in-company trainingen, expertise opleidingen voor coaches of opleiding tot coach en kunnen na aankoop enkel online, via het Platform, worden gebruikt .

Deze Voorwaarden vormen, samen met de Privacy– en cookieverklaring, een bindende overeenkomst tussen Aplus Group en de gebruiker van de Website, het Platform en/of de Programma’s (“Gebruiker“, “uw” of “u” of enige andere soortgelijke uitdrukking).

Gelieve deze Voorwaarden aandachtig door te nemen voorafgaand aan het gebruik van de Website, het Platform en/of de Programma’s aangezien deze bepalingen bevatten inzake toegang, aansprakelijkheid, geschillenbeslechting enz.

Wij raden u aan om een kopie van deze Voorwaarden af te drukken en te bewaren of om deze op te slaan op uw computer.

In geval van vragen of klachten kan u ons bereiken via [email protected] of op het nummer +32 (0)495 508 891. Wij trachten zo snel mogelijk, en minstens binnen de 14 dagen, uw vraag of klacht te beantwoorden.

1. Aanvaarding van de Voorwaarden

Door gebruik te maken van de Website, het Platform en/of de Programma’s aanvaardt de Gebruiker de Voorwaarden. Indien u de Voorwaarden (of een deel ervan) niet begrijpt, of bij het lezen van de Voorwaarden niet akkoord gaat met (een deel van) de inhoud ervan, wordt u verzocht geen gebruik te maken van de Website, het Platform en/of de Programma’s.

U moet de Voorwaarden volledig aanvaarden bij registratie voor het Platform en bij aankoop van ieder Programma via het Platform of via de Website. Door tijdens de registratie en/of de aankoop het vakje “Ik heb de Voorwaarden volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan” aan te vinken, stemt u ermee in deze Voorwaarden volledig te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

Als u bij de registratie en/of de aankoop niet akkoord gaat met de Voorwaarden, kan u, respectievelijk, het Platform niet gebruiken en het Programma niet aankopen.

Enkel geregistreerde Gebruikers hebben toegang tot en kunnen gebruik maken van het Platform.

2. Programma’s

2.1 Aanbod

Aplus Group verkoopt de Programma’s op haar Platform en Website. Aplus Group kan het aanbod van te koop aangeboden Programma’s steeds aanvullen, wijzigen of stopzetten zonder voorafgaande verwittiging aan de Gebruiker en zonder enig recht op schadevergoeding voor de Gebruiker, met dien verstande dat aangekochte Programma’s steeds beschikbaar blijven voor de Gebruiker die ze heeft aangekocht en voor de periode van het aangekochte abonnement.

2.2 Aankoop

Om Programma’s aan te kopen, vragen wij u om (1) u te identificeren (via uw account of door het ingegeven van uw voornaam/naam/e-mailadres), (2) aan te geven of u een factuur wilt (vennootschapsnaam- en vorm, maatschappelijke zetel en BTW-nummer), (3) een wachtwoord te kiezen (indien u nog geen account heeft), (4) uw betalingswijze te kiezen (Bancontact, VISA, Mastercard, of PayPal), (5) de eventuele promotiecode in te vullen (zie hieronder punt 2.4), (6) de vakjes “Ik heb de Voorwaarden volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan“, “Ik heb de privacy- en cookieverklaring volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan” en “Ik erken en aanvaard dat ik geen beroep kan doen op het herroepingsrecht zodra ik het programma gebruik” aan te vinken en, indien gewenst, het vakje “Ik wens nieuwsbrieven van Apluscoaching te ontvangen“, en (7) op “BETALEN” te klikken om de aankoop af te ronden.

De aankoop van Programma’s kan ook gebeuren via de inschrijvingsformulieren op de Website. Op de inschrijvingsformulieren vragen wij u om (1) een keuze te maken van de opleidingen waarvoor u zich wil inschrijven, (2) uw identificatiegegevens in te vullen en (3) of u een factuur wilt (vennootschapsnaam- en vorm, maatschappelijke zetel en BTW-nummer), (4) via welk kanaal. u ons heeft gevonden, (5) het vakje “Ik heb de Voorwaarden volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan” aan te vinken.

De overeenkomst komt tot stand zodra wij uw betaling goed hebben ontvangen én u een bevestiging van uw aankoop heeft ontvangen via e-mail, waarin een hyperlink is opgenomen naar deze Voorwaarden.

Op het Platform kan u altijd zien welke Programma’s u heeft gekocht.

2.2.1 Intakegesprek bij inschrijving opleidingen

Bij uw initiële intekening voor de coaching opleidingen zal u uitgenodigd worden voor een intakegesprek. Met dit intakegesprek willen wij uitmaken of de deelnemer met de juiste mindset en intentie wil deelnemen en/of de deelnemer over de nodige ervaring beschikt bij inschrijving op een vervolgopleiding of specialisatie opleiding. Na het intakegesprek wordt beslist of u kan inschrijven.

Als tijdens de live dagen van onze opleiding of in de online groep blijkt dat de deelnemer het vertrouwen schendt van andere deelnemers of van de trainers van het Aplus team, dan behouden wij het recht om elke verdere deelname aan de opleiding of enige andere bijeenkomst te weigeren. En dit zonder enige aanulatievergoeding.

2.3 Promotiecodes

Op geregelde tijdstippen geven wij promotiecodes uit, die kunnen worden gebruikt bij de aankoop van Programma’s.

Promotiecodes hebben geen geldelijke waarde en kunnen in geen enkel geval worden omgeruild voor geld.

Als de promotiecode uniek is, is ze niet overdraagbaar en kan ze enkel worden gebruikt door de bedoelde Gebruiker.

Aplus Group behoudt zichzelf het recht voor om, indien noodzakelijk, de promotiecode te annuleren of te blokkeren.

2.4 Facturatie en betaling

De facturen van Aplus Group b.v. zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Aplus Group b.v.. Betalingstermijnen worden slechts toegestaan na uitdrukkelijk en geschreven akkoord van Aplus Group b.v..

Bij niet-tijdige betaling van de factuur op de vervaldag, zal het bedrag van de factuur zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met de verwijlintresten a-rato van 8% per jaar tot op datum van de daadwerkelijke betaling. Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 15, te vermeerderen met eventuele advocatenkosten, gerechts- of invorderingskosten. Niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van de niet-vervallen facturen met zich mee.

Tijdige betaling van de facturen geeft al een eerste indicatie voor de vertrouwensband die we in onze samenwerking aangaan. Wij behouden ons het recht om verdere samenwerking/inschrijving te weigeren na laattijdige betalingen.

2.5 Uitsluiting herroepingsrecht

Overeenkomstig artikel VI.53, 13° van het Wetboek van Economisch Recht kan u uw herroepingsrecht niet uitoefenen.

2.6 Gebruiksrecht Programma’s

Door aankoop van het Programma, ontvangt u een persoonlijke, wereldwijde, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare licentie (gebruiksrecht) met betrekking tot het Programma voor de ganse wettelijke beschermingsduur van de intellectuele eigendomsrechten die hierop rusten.

2.7 Annulatie van een Programma

Inschrijvingen in een Programma zijn steeds bindend.

Als een deelnemer zonder verwittiging niet komt opdagen voor een Programma, dan beschouwen wij dit als een annulatie van de kant van de deelnemer en vervalt uw recht op deelname aan het Programma.

Als een deelnemer de deelname aan de live dagen van een Programma wenst te verplaatsen, kan dat éénmalig met een geldige reden (attest van ziekte) en mits betaling van een annulatiekost van € 150 excl. BTW per dag. Bij een tweede afmelding of uitstel van deelname aan de opleiding vervalt de mogelijkheid om nog deel te nemen aan de live dagen van het Programma en dit zonder enige vorm van annulatievergoeding.

Als een deelnemer een dag uit de live dagen van een Programma mist, ongeacht de reden, kan die dag niet ‘ingehaald’ worden bij een andere reeks van het Programma.

Wij behouden ons het recht voor om, zonder enige vorm van annulatievergoeding, bij onvoldoende inschrijvingen de opleiding te annuleren of te verplaatsen naar een latere datum. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht.

3. Uw gebruik van de Website, het Platform en de Programma’s

3.1 Toegang tot de Website en het Platform

Uw toegang tot het Platform wordt pas geopend na ontvangst van de betaling op rekening van Aplus Group BV. U ontvangt hiervan per mail alle info om uw persoonlijke account te openen en aan te passen.

De toegang wordt opengesteld vanaf datum van betaling van de faktuur en dit gedurende één jaar. Na één jaar krijgt de deelnemer melding van de vervaldatum van de toegang met de mogelijkheid om de toegang tot de online lessen te behouden. Na één jaar wordt de toegang behouden onder de vorm van een abonnementsbijdrage van € 99 excl. BTW per jaar of € 10 excl. BTW per maand.

U mag de Website, het Platform en de Programma’s enkel gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en op een wijze die in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en het gebruik dat een normaal omzichtig en zorgvuldig persoon ervan zou maken.

De uitrusting die nodig is om de Programma’s te gebruiken (smartphone, tablet, PC, internetconnectie, etc.), wordt uiteraard door u gedragen zonder dat u recht heeft op enige terugbetaling van onzentwege.

3.2 Toegang tot de Programma’s

Bij inschrijving tot één van de Programma’s wordt u uitgenodigd op de live dagen van het betreffende programma/opleiding. Aplus Group behoudt zich het recht om deelnemers de toegang tot de live dag(en) te ontzeggen als blijkt dat dit het normale verloop van het Programma in gedrang brengt en dit zonder terugbetaling of compensatie van het Programma.

4. Accounts, wachtwoorden en beveiliging

U moet een account aanmaken om toegang te krijgen tot het Platform. Hiervoor dient u (1) uw voornaam, naam en e-mailadres in te geven, (i2) een wachtwoord te kiezen en dit te bevestigen door het te herhalen, (3) het vakje “Ik heb de Voorwaarden volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan“, “Ik heb de privacy- en cookieverklaring volledig gelezen en begrepen, en aanvaard de inhoud ervan” en, indien gewenst, het vakje “Ik wens nieuwsbrieven van Apluscoaching te ontvangen“, aan te vinken en (4) op “REGISTREREN” te klikken.

Na registratie ontvangt u een e-mail van Aplus Group waarin een hyperlink is opgenomen, waarop u moet klikken om uw account te activeren door middel van het ingeven van uw log-in (e-mailadres) en paswoord.

De Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor het in stand houden van de vertrouwelijkheid en beveiliging van de log-in details en wachtwoorden (voor het Platform), en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder deze log-in details en wachtwoorden, ongeacht of de activiteit geautoriseerd is (op het Platform).

Neem onmiddellijk contact met ons op als u het vermoeden hebt dat een ongeautoriseerde persoon uw wachtwoord kent of als het wachtwoord op een ongeautoriseerde wijze gebruikt wordt. Als we het vermoeden hebben dat de beveiliging geschonden wordt of dat het Platform misbruikt wordt, dan zijn we gerechtigd u te vragen uw wachtwoord te wijzigen of uw account op te schorten.

We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van tekortkomingen van de Gebruiker om diens wachtwoord en/of account te beveiligen.

Elk account is persoonlijk en mag dus niet worden overgedragen of uitgeleend aan derden.

Aplus Group kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichtingen.

5. Bescherming van persoonsgegevens en privacy

Waar persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt, hecht Aplus Group bij de behandeling van die persoonsgegevens het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Gelieve onze Privacy– en cookieverklaring hieromtrent na te lezen.

In het kader van monitoring verzamelt en verwerkt Aplus Group informatie met betrekking tot het gebruik van de Website en het Platform. Monitoring is erop gericht duidelijkheid te verkrijgen omtrent het gebruik van de Website en het Platform zodat onder meer tijdige bijsturing kan plaatsvinden en aan de behoefte van Gebruikers kan worden voldaan. Voor deze monitoring zal op populatieniveau, dus niet op het niveau van de individuele Gebruiker, informatie worden verzameld. Deze geanonimiseerde gegevens worden apart opgeslagen van de gegevens die Gebruikers invoeren.

6. Intellectuele eigendom

Alle informatie op de Website, het Platform en van het Programma, daaronder begrepen alle programma’s, opleidingen, blogs, video’s, audio opnames, teksten, foto’s, films, beelden, data, databases, software, benamingen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen die op de Website en het Platform voorkomen (de “Informatie“), is beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Aplus Group.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Aplus Group de Informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die de intellectuele eigendomsrechten van Aplus Group schendt.

De Informatie, en in het bijzonder de programma’s, zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Informatie of delen ervan niet reproduceren (behalve zoals hiervoor vermeld), publiceren, overdragen, distribueren, weergeven, uitvoeren, aanpassen of wijzigen, noch afgeleide werken maken van de Informatie of deze verkopen of exploiteren. Evenmin mag u de Informatie of anderszins gebruiken voor openbare of commerciële doeleinden.

Bepaalde merken, handelsnamen, geregistreerde handelsmerken en logo’s die op de Website, het Platform en in de Informatie worden gebruikt of weergegeven, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken en handelsnamen van Aplus Group of derden. Niets op de Website en het Platfrom mag worden uitgelegd als zou er, impliciet, uitdrukkelijk of anderszins, een recht of licentie aan u verleend zijn tot gebruik van een merk, handelsnaam of van logo’s op de Website, op het Platform of in de Informatie.

We behouden ons het recht voor op te treden (daaronder begrepen het nemen van juridische stappen) tegen elke inbreuk op het voorgaande of elk ander onderdeel van de Voorwaarden door welke partij dan ook.

7. Dienstverlening

Aplus Group tracht de informatie op de Website en het Platform zo goed mogelijk up-to-date te houden. Desalniettemin kan het voorkomen dat weergegeven informatie niet langer accuraat, volledig of anderszins incompleet is. Alhoewel u ons hierop attent kan maken, waarna wij de mogelijkheid hebben om deze informatie aan te passen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.

We doen er verder alles aan om de Website, het Platform en de Programma’s te beschermen en te beveiligen met alle redelijke middelen en om eventuele ongemakken als gevolg van technische fouten zo veel als mogelijk te beperken. We kunnen echter niet uitsluiten dat dergelijke fouten voorkomen, en zijn er dan ook niet aansprakelijk voor. Daarnaast moet de Website en het Platform van tijd tot tijd worden onderhouden. Hierdoor kunnen we niet garanderen dat de toegang tot de Website, het Platform en de Programma’s nooit zal worden onderbroken of belemmerd. Aplus Group zal dan ook niet aansprakelijk zijn in geval van onbeschikbaarheid van de Website, het Platform of de Programma’s wegens één van de voormelde redenen.

Aplus Group zal alles doen wat redelijk mogelijk is om de Website en het Platform te beschermen tegen computervirussen en andere malware. Rekening houdend met de aard van deze gevaren, erkent u echter dat we geen absolute bescherming kunnen bieden en dat u zelf alle benodigde maatregelen zal nemen om uw eigen apparatuur of programma’s te beschermen.

8. Aansprakelijkheid

Voor zover maximaal toegestaan door de wet is Aplus Group in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, verlies van tijd, emotionele schade, verlies van mogelijkheden, verlies van gegevens, verlies van winst, enz.) die direct of indirect in verband staat met het gebruik van de Website, het Platform en de Programma’s, met inbegrip van maar niet beperkt tot acties die u heeft ondernomen als een gevolg van de informatie die beschikbaar was of is op de Website of het Platform, de onmogelijkheid om de Website of het Platform te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie niet accuraat of volledig is enz.

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is de contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van Aplus Group met betrekking tot directe schade in verband met het gebruik van (1) de Website en het Platform beperkt tot 25 euro en (2) de programma’s beperkt tot de aankoopprijs (excl. BTW) van het bewuste programma. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit echter de aansprakelijkheid van Aplus Group uit met betrekking tot opzet of zware fout.

9. Beëindiging en schorsing van uw account

U kan uw account op elk moment beëindigen zonder recht op annulatievergoeding.

Zonder afbreuk te doen aan zijn andere rechten onder deze Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving, kan Aplus Group met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst uw account schorsen of beëindigen als u deze Voorwaarden schendt en deze schending, indien remedieerbaar, niet volledig remedieert binnen een redelijke termijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Bij schorsing van uw account in overeenstemming met deze Voorwaarden, zal uw toegang tot het Platform en uw gebruiksrecht van de Programma’s tijdelijk worden beëindigd voor de duur van de schorsing.

10. Wijzigingen

Aplus Group heeft steeds het recht om de Voorwaarden te wijzigen en zal u hier telkens van verwittigen per e-mail, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe Voorwaarden.

11. Algemene bepalingen

Het is uw verantwoordelijkheid na te gaan welke lokale, internationale wetten, statuten, regelgevingen en voorschriften (inclusief eisen voor minimale leeftijd) van toepassing zijn en u hieraan te houden.

Als een onderdeel van deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, ongeldig of niet-afdwingbaar zou worden geacht door een bevoegde rechtbank of rechtsprekende autoriteit, zal dit onderdeel niet toepasselijk zijn zonder evenwel afbreuk te doen aan de andere bepalingen van de betreffende Voorwaarden, en de ongeldige of niet-afdwingbaar geachte bepaling zal worden vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen.

Als we/u de rechten niet geheel of gedeeltelijk uitoefenen/uitoefent of we/u een overtreding van de Overeenkomst laten/laat varen, wordt latere uitoefening van dat recht door ons/u niet voorkomen noch nemen we/neemt u geen afstand van het recht om op te treden tegen latere overtredingen van dezelfde of een andere bepaling van de Overeenkomst. Onze/uw rechten en rechtsmiddelen onder de Overeenkomst zijn cumulatief, en de uitoefening van een recht of rechtsmiddel beperkt onze/uw rechten voor het uitoefenen van enig ander recht of rechtsmiddel op geen enkele wijze.

12. Toepasselijk recht en bevoegdheid

De Voorwaarden en elk geschil dat ontstaat uit of verband houdt met de Voorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgische recht.

Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze Voorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.

Laatste update: 14/02/2023