Ik schrijf mij in voor het
Coaching Mentorship Programma

Persoonsgegevens

Gegevens van de organisatie of bedrijf voor KMO portefeuille

Facturatie en voorwaarden

Betaling gebeurt via overschrijving na ontvangst van factuur. De facturen van apluscoaching zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Na volledige betaling van de opleiding wordt de deelnemer toegelaten in de hierboven gekozen opleiding. Voor elke opleiding wordt standaard water, koffie en thee voorzien zonder meerkost. De deelnemer erkent dat alle inhoud en materialen van deze opleiding uitsluitend gebruikt mogen worden door de deelnemer zelf en met niemand anders mogen gedeeld worden, tenzij dit schriftelijk door Anja Pairoux (apluscoaching) werd toegelaten. Apluscoaching is een door de Vlaamse Overheid erkende dienstverlener in het kader van de maatregel KMO-Portefeuille. Hierdoor kunnen kleine en middelgrote ondernemingen die opleiding aankopen bij apluscoaching 40% van het inschrijvingsgeld recupereren door deze subsidiemaatregel van de Vlaamse Overheid. Ons erkenningsnummer voor opleidingen is DV.O220026. Annulatie De annulatie dient schriftelijk bevestigd te worden via email aan [email protected] van de desbetreffende opleiding. De annulatie is slechts geldig zo de contractant van apluscoaching een uitdrukkelijk ontvangstbericht krijgt met vermelding van de aanvaarding van de annulatie. - Bij annulatie van de inschrijving meer dan 40 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding is geen vergoeding verschuldigd. - Bij annulatie van de inschrijving tussen 40 en 20 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 25 % van de deelnameprijs. - Bij annulatie van de inschrijving tussen 20 en 14 kalenderdagen voor de aanvang van de opleiding is een vergoeding verschuldigd van 50 % van de deelnameprijs. - Bij annulatie tussen de 13e kalenderdag en aanvang van de opleiding is de deelnameprijs volledig verschuldigd. Afwezigheid, evenals vroegtijdig vertrek tijdens de opleiding wordt niet gecompenseerd. Uitzonderlijk kan door apluscoaching worden toegestaan dat de deelnemer die door omstandigheden niet aan de opleiding kan deelnemen, aan de eerstvolgende editie van deze opleiding mag deelnemen. Dit onder voorbehoud dat een editie met dezelfde inhoud wordt georganiseerd en mits het betalen van een forfaitaire vergoeding voor de administratieve kosten ten bedrage van 50 euro (exclusief 21 % BTW). Apluscoaching behoudt zich het recht om de opleiding te annuleren tot 7 kalenderdagen voor de start van de opleiding. Reeds betaalde deelnameprijzen zullen in dit geval binnen 14 kalenderdagen na de kennisgeving van de annulatie aan de contractant worden terugbetaald tenzij de deelnemer wenst deel te nemen aan een volgende editie van de opleiding. Overmacht Apluscoaching behoudt zich het recht om, in geval van ziekte van de lesgever of overmacht, de geplande opleiding te verplaatsen naar een andere datum. Gevallen van overmacht zijn onder andere (zonder dat deze lijst evenwel beperkend is): stakingen, bedrijfsblokkades, bedrijfsstoringen, gebrek aan energie- en/of telecommunicatievoorzieningen, uitzonderlijke veralgemeende ernstige transportstoringen, maatregelen van staatswege, oorlogen, terreuraanslagen, natuurrampen, epidemieën. De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De inschrijver erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.